Regeling na einde wettelijke of feitelijke samenwoning

  In het Belgische recht wordt gesproken over drie statuten indien u op een duurzame wijze met een andere persoon gaat samenwonen (om een gezin te vormen):

  • het huwelijk
  • de wettelijke samenwoning
  • en de feitelijke samenwoning


  Wat betekent wettelijk samenwonen?

  Gaat u bij het samenwonen met uw partner wel langs bij de burgerlijke stand om een verklaring af te leggen, dan bent u wettelijk samenwonend. Met dat statuut hebt u nagenoeg dezelfde rechten en plichten als een getrouwd koppel.

  De huishoudelijke uitgaven en het onderhoud van het gezin zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij elke partij zijn of haar inbreng doet. De woning geniet bijzondere bescherming. Specifieke afspraken daaromtrent, alsook welke eigendommen wie toebehoren, kunnen vastgelegd worden in een samenlevingsovereenkomst.

  Wat betekent feitelijk samenwonen?

  Als u gaat samenwonen zonder een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen bij de gemeente, dan vormt u een ‘feitelijk’ gezin. Gezien er geen formaliteiten aan dit statuut verbonden zijn, blijven de rechten en plichten beperkt. Dat betekent ook dat u niet van elkaar kunt erven en dat wanneer de relatie afloopt, ieder zijn eigendom behoudt. Denk er ook aan om uw huurovereenkomst in het kader van het beëindigen van de feitelijke samenwoning nog even te bekijken.

  Bent u feitelijk samenwonend en koopt u samen een huis of appartement? In die situatie raden we steeds aan een extra clausule op te nemen in de aankoopakte. Het zogeheten beding van aanwas of in de volksmond ‘een tontine’ beschermt ongehuwde partners. De langstlevende partner erft dan automatisch het vruchtgebruik op de woning, weliswaar na betaling van de registratierechten op het deel van de overleden partner. Een beding van aanwas is enkel mogelijk wanneer elke partij de helft van het onroerend goed verwerft.

  Wat als u en uw partner uit elkaar gaan?

  Gehuwde koppels kunnen scheiden indien hun relatie ten einde zou komen. Maar hoe gaat dit nu bij samenwonende koppels? Ook bij feitelijke en wettelijke samenwoning kunnen er aanspraken worden geformuleerd en moet er een regeling worden gemaakt omtrent de kinderen. Het kantoor kan u steeds bijstaan in een bemiddelende functie of tijdens een juridische procedure bij een:

  • vordering tot vereffening-verdeling mede-eigendom roerende of onroerende goederen zoals geld, aandelen, meubels
  • vordering tot betaling van schuldvorderingen
  • vordering tot gedwongen overname van aandelen
  • vordering tot schadevergoeding indien de beëindiging van de relatie een fout behelst (vb. partnergeweld, feiten gepleegd op kinderen of familieleden…)
  Wenst u een consultatie?

  Echtscheiding – onderhoudsgeld (ex-)partner en kinderen

  Besluit u een einde te maken aan uw huwelijk, dan heeft u twee mogelijkheden. U en uw partner bereiken een akkoord en scheiden met onderlinge toestemming of u komt er samen niet uit en start een echtscheidingsprocedure op grond van onherstelbare ontwrichting.

  Hoe verloopt een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)?

  Mogelijks komen u en uw partner onderling overeen wat betreft de verdeling van uw woning, goederen, aandelen en het onderhoud en de huisvesting van de kinderen. Die afspraken worden gebundeld in een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst. Wij leiden de onderhandelingen en maken deze zorgvuldig voor u op. Vervolgens leggen wij een verzoekschrift neer bij de rechtbank die nakijkt of alle formaliteiten zijn voldaan en de overeenkomst homologeert. Zelf moet u in principe niet naar de rechtbank: de echtscheiding wordt uitgesproken op basis van deze overeenkomst.

  Hoe verloopt een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting?

  Wanneer communicatie tussen beide partijen moeizaam is, wordt een echtscheidingsprocedure op grond van onherstelbare ontwrichting opgestart.

  Via een verzoekschrift wordt de zaak ingeleid voor de familierechtbank. Hierbij wordt enerzijds de regeling voor de kinderen en persoonlijk onderhoudsgeld beoordeeld en anderzijds de echtscheiding. Voor de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen zal de rechtbank een notaris aanstellen waarbij wij u in de verdere afhandeling graag begeleiden.

  Hierbij kan u rekenen op doorgedreven kennis bij het team Dewever & Van de Velde, waarbij ook de ruimte wordt gelaten om het menselijke aspect te bekijken. Uiteindelijk zal de rechter de echtscheiding uitspreken en een oordeel vellen inzake de twistpunten.

  Nood aan rechtsbijstand?

  Huwelijksvermogensrecht en bijstand vereffening-verdeling

  Het huwelijksvermogensrecht

  Partijen gehuwd zonder huwelijkscontract vallen onder het wettelijke stelsel. Bij een huwelijkscontract kan hiervan worden afgeweken, onder meer door een stelsel van scheiding van goederen. Elk huwelijksstelsel heeft zijn eigen regels voor de verdeling ervan bij echtscheiding.

  Het huwelijksvermogensrecht wordt vaak doorkruist door het vennootschapsrecht.

  Bijvoorbeeld kunnen partijen actief zijn als ondernemer in een eigen of gemeenschappelijke vennootschap. Een echtscheiding kan zodoende gevolgen hebben voor het beheer van uw exploitatievennootschap of managementvennootschap. Wat met het verder beheer? Wie behoudt de stemrechten? Wat met de vermogenswaarde van de aandelen? En hoe de onderhoudsbijdrage voor de ex-partner en kinderen begroten wanneer de inkomsten worden verworven via een vennootschap? Wij geven u graag het gepaste advies.

  Ook het vastgoedrecht doorkruist het huwelijkvermogensrecht.

  Onder meer de gezinswoning verdient extra aandacht. Bij een echtscheiding gelden er immers specifieke regels omtrent de ‘preferentiële toewijzing’ van de woning.

  Wellicht rijzen er nog andere vragen zoals: Wat met de verdere afbetaling van de hypothecaire lening? Wat zijn mijn rechten wanneer woning werd aangekocht via een vennootschap? Wat met de huurinkomsten van het verhuurde onroerende goed? Onze advocaten staan klaar met alle advies omtrent deze thema's.

  Vereffening-verdeling na echtscheiding

  Na uitspraak van de echtscheiding zal in de meeste gevallen en naargelang het gekozen stelsel (vb. het wettelijk stelsel) de huwgemeenschap moeten worden verdeeld. Het gaat concreet om de onroerende en roerende goederen die beide echtgenoten gemeenschappelijk hebben.

  Hiervoor zal een notaris worden aangesteld die de verschillende fasen van deze vereffening en verdeling zal doorlopen. Tijdens dit proces is de bijstand van een advocaat fundamenteel om een weg te vinden doorheen de verschillende formaliteiten en bindende termijnen.

  Wij adviseren u ook omtrent het lot van uw eigen vermogen, zijnde de gelden, bouwgrond, woning (van voor het huwelijk of uit wederbelegging), gelden uit erfenis of schenking… Lopende de duur van het huwelijk worden deze vermogens vaak vermengd. Bij de verdeling moet dit op gepaste wijze worden verrekend.

  Contacteer ons voor alle info

  Ouderlijk gezag, verblijfs- en onderhoudsregeling kind

  Voor ouders die uit elkaar gaan, staat het welzijn van de kinderen voorop. Beslissingen omtrent de kinderen brengen dan ook vaak heel wat emoties met zich mee. Daarom is het van belang - gehuwd of niet - om een goede regeling i.v.m. het ouderlijke gezag, het verblijf en de onderhoudsbijdrage voor de kinderen uit te werken.

  Met onderling akkoord

  De regeling kan tot stand komen met een onderling akkoord. Als ervaren advocaten in familierecht staan we u als ouder bij Dewever & Van de Velde graag bij om in overleg met de advocaat van uw (ex)-partner een voorstel op punt te zetten waarin elke partij zich kan vinden.

  De moeilijkste oefening betreft in veel gevallen de verblijfsregeling, die kan variëren van een week-week- of week-weekendregeling tot een regeling op maat. Wij begeleiden u graag bij de uitwerking.

  Inzake de kosten voor het kind wordt eerst en vooral een onderscheid gemaakt tussen de verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten en de buitengewone kosten:

  • Algemeen gesteld moeten beide ouders naar evenredigheid van hun mogelijkheden bijdragen in de kosten van hun kinderen, dit naargelang de financiële situatie van de ouders en rekening houdend met de verblijfsregeling. Hiervoor gebruiken we een rekentool waarbij aan de hand van parameters een inschatting kan worden gemaakt van de verschuldigde onderhoudsbijdrage. De inkomsten worden nauwkeurig onderzocht aan de hand van specifieke stukken. Zo komt men tot een realistische begroting zowel voor een partner-ondernemer die zijn inkomsten verwerft via een vennootschap als voor een partner-werknemer.
  • Wij bekijken ook welke buitengewone kosten er bijvoorbeeld via een kindrekening kunnen worden geregeld en hoe de verdeelsleutel moet worden bepaald. Een richtlijn hierbij is het overzicht van de buitengewone kosten volgens een richtmodel van het Hof van Beroep.

  In sommige gevallen kan ook een all-inregeling de voorkeur krijgen waarmee zowel de verblijfsgebonden als de buitengewone kosten gedekt zijn. We bekijken dit graag met u.

  Tip! We stelden een checklist op die u eenvoudig kan aftoetsen: download hier het modeldocument inzake de onderlinge regeling kind.

  Zonder onderling akkoord

  Lukt het niet om tot een overeenkomst te komen? Dan zal de bevoegde familierechtbank een uitspraak doen over al de voornoemde punten waarbij het belang van het kind voorop wordt gesteld. De rechter kan onder andere rekening houden met de concrete leef- en werkomstandigheden van de ouders, hun beschikbaarheid, eventuele pluskinderen en de wensen van het kind zelf.

  Wijziging van de regeling voor de kinderen

  Nieuwe omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de regeling moet worden aangepast. Dit kan sinds enige tijd eenvoudig via de zogenaamde ‘blijvende saisine’. Dit betekent concreet dat door de rechtbank een familiedossier wordt aangemaakt dat actief blijft zodat de zaak gemakkelijk terug kan worden opgeroepen.

  Ook hier staan wij uiteraard voor u klaar om uw belangen en die van uw kind(eren) te verdedigen.

  Maak een afspraak

  Vaststelling en betwisting afstamming

  Hoe ouder en kind aan elkaar verwant zijn, wordt vastgelegd in de geboorteakte of de akte van (prenatale) erkenning. De biologische en juridische werkelijkheid zijn in sommige gevallen evenwel niet hetzelfde.

  Het kan voorvallen dat het moederschap, het vaderschap of het meemoederschap nog moet worden vastgesteld of betwist wordt. Dit kan door de persoon (vader, moeder, meemoeder) zelf, het kind of diegene die de afstamming opeist.

  In elke positie kan u een beroep doen op onze advocaten. Wij ondersteunen u bij vorderingen betreffende afstamming die voor de familierechtbank worden behandeld.
  Wij staan u graag bij in het kader van:

  • Vaststelling / betwisting moederschap
  • Vaststelling / betwisting vaderschap
  • Vaststelling / betwisting meemoederschap
  • Erkenning


  Meer over meemoederschap

  Sinds 1 januari 2015 kunnen meemoeders een afstammingsband met hun kind creëren zonder adoptieprocedure. Binnen een huwelijk krijgen kinderen automatisch een afstammingsband met de meemoeder. Buiten het huwelijk kunnen ze door haar erkend worden.

  Loopt de relatie echter af en keurt de moeder de erkenning van een andere vrouw als meemoeder van haar kinderen goed, dan kan die erkenning betwist worden door de voorgaande partner. Zij moet dan kunnen bewijzen dat het kind verwekt werd als gevolg van een overeenkomst tussen haar en de moeder, opgesteld naar aanleiding van een medisch begeleide voortplanting. Enkel in dat geval kan er sprake zijn van co-ouderschap.

  Graag advies over uw rechten en plichten of hulp nodig bij het indienen van een vordering? We nemen de tijd om te luisteren naar uw verhaal en begeleiden u bij elke stap.

  Maak een afspraak

  Adoptie

  Een afstammingsband kan eveneens worden bekomen door adoptie. Het Belgische recht maakt hierbij een onderscheid tussen volle adoptie en gewone adoptie.

  Volle adoptie

  • kan enkel bij minderjarige kinderen
  • is onherroepelijk, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen (vb. handel in kinderen)
  • In het geval van volle adoptie worden alle juridische banden met de biologische familie doorgeknipt en behoort het geadopteerde kind enkel tot de adoptieve familie. Erven van de biologische ouders of familie is niet meer mogelijk.
  • Ten volle geadopteerde kinderen worden volledig gelijkgeschakeld met eigen kinderen en krijgen dezelfde rechten.

  Gewone adoptie

  • kan zowel voor een minderjarig als een meerderjarig kind
  • kan worden herroepen als er gewichtige redenen voorhanden zijn
  • Het kind behoudt zijn juridische banden met de biologische familie en kan aldus in twee families erven (zowel de oorspronkelijke als de adoptieve).

  Indien u hieromtrent meer informatie wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren.

  Contacteer ons voor alle info

  Naamswijziging

  Keuzerecht familienaam

  Volgens het Belgische recht bepaalt de (juridische) afstammingsband de achternaam die we krijgen. Traditioneel neemt een kind de familienaam van de vader over.

  Indien het juridische vaderschap en moederschap vaststaat, bestaat evenwel sinds 1 juni 2014 het keuzerecht. Voor kinderen die geboren werden na 1 juni 2014 kunnen ouders kiezen om de familienaam van de vader of van de moeder te geven. Bovendien bestaat de optie om een dubbele achternaam te geven.

  Bijvoorbeeld:

  Moeder Marie Dewever en vader Bert Van de Velde krijgen samen een dochter Julie. Dan bestaan de volgende opties betreffende de familienaam:

  • Julie Dewever
  • Julie Van de Velde
  • Julie Dewever Van de Velde
  • Julie Van de Velde Dewever

  Bij onenigheid, wordt nog steeds teruggegrepen naar het patrilineaire systeem en zal het kind de familienaam van de vader krijgen.

  Wijziging van naam en/of voornaam

  Bent u niet tevreden met uw naam of voornaam, dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om een wijziging aan te vragen. Ook hiervoor kan u uiteraard terecht bij onze advocaten.

  Contacteer ons voor alle info

Niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons of vraag digitaal advies aan.