1. INFORMATIE I.V.M. HET KANTOOR

Het Kantoor Dewever & Van de Velde is een vennootschap onder firma (‘VOF’) naar Belgische recht met maatschappelijke zetel te 8720 WAKKEN, Kasteeldreef 9, ingeschreven in de KBO onder nummer BE0628.482.893. De vennoten, medewerkers en aangestelden leveren hun diensten steeds in naam van het Kantoor, die de enige wederpartij is.

2. INFORMATIE I.V.M. DE WEDERZIJDSE DIENSTVERLENING

2.1 De Cliënt kan bij het Kantoor terecht voor juridische diensten waaronder advies, opmaken van contracten, bijstand bij onderhandelingen, verdediging van uw belangen in procedures en in expertises.

Dit is een middelenverbintenis waarbij de advocaat naar best vermogen de belangen van de cliënt behartigt.

Het Kantoor kan een beroep doen op derden. Dit gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt die tevens instaat voor de betaling van het ereloon en de kosten. Indien deze worden voorgeschoten, worden deze doorgerekend. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden.

2.2 Het is belangrijk dat de Cliënt het Kantoor onmiddellijk op de hoogte brengt van alle mogelijke informatie, die van belang is voor de behandeling van het dossier alsook tijdig de nodige stukken bezorgt. Deze worden bezorgd aan het kantooradres Kasteeldreef 9 te Wakken of per email advocaten@dewever-vandevelde.be .Berichten per sociale media (whatsapp, messenger, sms, andere emailadressen) worden niet verwerkt in het dossier.

Wanneer de Cliënt een betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot of gerechtsbrief krijgt, moet hij dit exploot en deze brief onmiddellijk overmaken aan het Kantoor. Wanneer de cliënt een schrijven ontvangt rechtstreeks van de notaris (vb. staat van vereffening verdeling), moet hij dit schrijven (met poststempel) overmaken aan het Kantoor,… Deze stukken brengen veelal bindende (verval)termijnen teweeg. Bij gebreke aan mededeling is het Kantoor niet aansprakelijk voor het niet respecteren van een termijn die hiermee gepaard gaat.

3. INFORMATIE I.V.M. DE ERELONEN, KOSTEN EN BETAALVOORWAARDEN

De Factuur van kosten en ereloon van het Kantoor bevat drie elementen: de kantoorkosten, de gerechtskosten en -uitgaven en het ereloon.

3.1 De kantoorkosten : kosten dossieraanmaak(50,00€), briefwisseling (10,00€/eenheid), aangetekende briefwisseling (10,00€ extra), verplaatsingen (0,50€/km), uitprints en kopies (0,50 €/eenheid), e-mails, afsluiting dossier (50€) en andere kosten waarvan het Kantoor kan staven dat zij specifiek werden gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

3.2 De gerechtskosten : kosten die het Kantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder (kosten dagvaarding, betekening en bevel, diplad, uitvoeringskosten,…), de griffie (rolrecht,…), openbare instanties (attesten edm.), enz.. Die kosten worden gedetailleerd vermeld in het detail bij de factuur, en worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de Cliënt.

3.3 Het ereloon is de vergoeding voor de door het Kantoor geleverde diensten.

De erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden in principe berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van het Kantoor die de betrokken prestaties verricht. Dit tarief kan verhoogd worden op basis van het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de vereiste bijzondere kennis en het bekomen resultaat. Deze uurtarieven en kosten zijn exclusief BTW.

Het standaarduurtarief bedraagt op vandaag:

- advocaat-medewerker € 149,00 /uur, excl. BTW – € 180,29 /uur, incl. BTW.

- advocaat-vennoot Mr. Dewever & mr. Van de Velde: €180,00 / uur excl. BTW - 217,80€ / uur, incl. BTW

De tarieven voor de erelonen en kosten kunnen jaarlijks geïndexeerd (consumptieindex) worden, zonder voorafgaandelijk bericht.

Bij aanvang of tussentijds worden provisies opgevraagd.

Prestatieoverzichten bijgevoegd aan een provisienota worden enkel overgemaakt ter informatie. De geleverde diensten worden definitief begroot in de eindafrekening waarbij de betaalde provisies in mindering worden gebracht. Bij het afsluiten van een dossier wordt de eindafrekening opgemaakt. Bij een positief resultaat kan het ereloon worden verhoogd met een factor 1,2.

In afwijking van de facturatie tegen uurtarief wordt bij invordering van niet betwiste openstaande facturatie of vergoedingen het ereloon en de kantoorkosten begroot op basis van de toegekende rente, schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding (RPV); Bij huurzaken betreft dit de rente, schadevergoeding, de verbrekings- of wederverhurings-vergoeding en RPV; met een minimum ereloon volgens het bedrag verschuldigd overeenkomstig een begroting tegen uurtarief.

In afwijking van de facturatie tegen uurtarief, worden de erelonen – bij de eindafrekening - begroot in functie van de waarde van het dossier / resultaat, volgens de hierna volgende begroting;

15% op de eerste schijf van €12.500

10% op de schijf van €12.500 tot € 75.000

8% op de schrijf van €75.000 tot € 250.000

6% op de schijf van €250.000 tot €500.000

4% op de schijf boven € 500.000,

met een minimum ereloon volgens het bedrag verschuldigd overeenkomstig een begroting tegen uurtarief.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd volgens de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadebeding van 10 %. Bij het uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van een aanmaning behoudt het Kantoor zich het recht voor om alle prestaties op te schorten. Dit kan geenszins aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van het advocaat of het Kantoor.

4. INFORMATIE I.V.M DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

De beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor is verzekerd via de groepspolis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Op 01.08.2014 is dit via polis nr. LXX034899 bij Amlin Europe nv. Op 01.08.2014 bedraagt het verzekerd bedrag 1.250.000 € per schadegeval. Een kopij van de polis wordt op eerste verzoek verstrekt. Dit is een groepsverzekering en de voorwaarden en het bedrag kunnen in de loop van de samenwerking vergroot of verkleind worden. De cliënt heeft het recht zich op elk ogenblik daarover te informeren. De aansprakelijkheid van het Kantoor en haar advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies, uitgaven of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor of bij gebreke tot het ontvangen ereloon met betrekking tot het voorwerp van de schade. De aansprakelijkheid is tevens beperkt tot schade ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrog. Deze beperking is niet van toepassing in geval van een opzettelijke fout of bedrog. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, begrepen schade geleden door derden. Indien de cliënt wenst dat het Kantoor een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.

5. INFORMATIE I.V.M. DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle inhoud van documenten opgemaakt door het Kantoor in het kader van de dienstverlening blijft exclusief eigendom van het Kantoor en mag door de Cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval kunnen derden zich hierop niet beroepen om aanspraken te laten gelden. Deze documenten mogen zonder het akkoord van het Kantoor ook niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid, anders dan in het kader van de lopende dienstverlening.


6. INFORMATIE I.V.M. DE DERDENGELDEN

Het Kantoor schrijft de bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt over aan haar Cliënt. Het Kantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt de sommen inhouden tot vereffening van openstaande diensten, uitgaven en kosten, in voorkomend geval na kennisgeving aan de Cliënt.

7. INFORMATIE BIJ KLACHTEN OF GESCHILLEN

Bij vragen tot informatie of klachten kan de Cliënt het Kantoor bereiken op het adres: Kasteeldreef 9, 8720 Wakken, via e-mail advocaten@dewever-vandevelde.be of via telefoon 056/60.10.70

8. INFORMATIE BIJ MEERDERE PARTIJEN

Wanneer meerdere partijen cliënt zijn, zijn zij beiden solidair gehouden, de ene bij gebreke aan de andere, tot volledige betaling van de kosten en erelonen.

9. INFORMATIE I.V.M. BEEINDIGING

Onverminderd de geldende deontologische verplichtingen kunnen de Cliënt en het Kantoor op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

10. OVERIGE INFORMATIE

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige (deel)bepalingen die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet uitvoerbare worden vervangen door bepalingen die het nauwst aansluiten bij de bedoeling van paritjen of worden zij teruggebracht in overeenstemming met het maximum dat wettelijk is toegestaan.

Het Belgische recht is van toepassing. Bij geschillen is het Vredegerecht met zetel Tielt of de Rechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.

11. PRIVACYVERKLARING

In het kader van de professionele activiteiten verzamelt het kantoor gegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke pesonen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/G of nog ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (‘GDPR’).

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van een correcte juridische dienstverlening en stellen het kantoor in staat om na te gaan of er sprake is van een belangenconflict, om onze cliënten, leveranciers, correspondenten en tussenpersonen te identificeren en te contacteren, om correcte documenten en procedurestukken op te maken en om te factureren. De gegevens van andere partijen en hun raadslieden of contactpersonen worden geregistreerd met het oog op de belangenverdediging. Bij gelegenheid kunnen contactpersonen, op basis van de opgeslagen gegevens, een ‘direct mail’ per email of gewone post ontvangen (zoals een gelegenheidskaart, uitnodiging voor een evenement, juridische en andere nieuwtjes,…).

Uw persoonsgegevens worden in een fysiek (papieren) dossier en tevens opgeslagen via het softwarepakket ‘Kleos’ aangeboden door Wolters Kluwer. De software van Kleos is ISO27001-gecertificeerd. Het kantoor gaat een ‘verwerkersovereenkomst’ (‘Data Processing Agreement’) aan met Wolters Kluwer als leverancier van de software KLEOS. Het kantoor informeert U dat iedere advocaat die werkt binnen het kantoor gebonden is door het beroepsgeheim.

Door Uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft U het kantoor uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de vermelde doeleinden. Ons uitgebreid Privacybeleid dat van toepassing is, kan U consulteren op www.dewever-vandevelde.be en op ons kantooradres. U heeft op ieder moment recht om kopie te vragen van Uw persoonlijke gegevensen ze te laten wijzigen of te laten verwijderen uit onze bestanden. Alle vragen hieromtrent kunnen worden gericht aan advocaten@dewever-vandevelde.be

versie 1 oktober 2022