Het kantoor Dewever & Van de Velde is wettelijk en deontologisch verplicht een acceptatieprocedure door te voeren voor elke cliënt en ieder dossier in het kader van de geldende witwaswetgeving.

Wettelijk kader:


 • Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
 • Codex deontologie advocatenWitwasgevoelig?

Voorafgaandelijk aan het aanvaarden van de opdracht moeten wij bij U polsen naar de aard van de opdracht die U aan ons wenst te geven. Dit om te bepalen of de Witwaswetgeving van toepassing is.

Voor zover de opdracht betrekking zou hebben op zaken die door de wetgever als ‘witwasgevoelig’ worden aangemerkt, kan de Witwaswetgeving van toepassing zijn en moet er door het kantoor een identiteitsonderzoek worden doorgevoerd. Concreet gaat het om de volgende opdrachten:

 • Optreden in uw naam of voor uw rekening in financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.
 • U bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van één van de volgende verrichtingen:
  • Aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven.
  • Beheren van gelden, effecten of andere activa.
  • Opening of beheer van bank- spaar of effectenrekeningen.
  • Organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen.
  • Oprichting, uitbating of beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.

Voor advies over de bepaling van uw rechtspositie, het voeren, voorbereiden en zelfs vermijden van rechtsgedingen is de witwaswet niet van toepassing en hoeft er geen identiteitsonderzoek te gebeuren.

Identiteitsonderzoek?

Indien zou blijken dat de opdracht die u aan het kantoor wenst toe te vertrouwen inderdaad onder het toepassingsgebied van de Witwaswet valt, is het kantoor verplicht te informeren naar uw identiteit en deze van de rechtspersoon die u mogelijks vertegenwoordigt. In dit kader vragen wij om een kopie van uw identiteitskaart en om een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen betreffende de rechtspersoon. Hierbij kan het zijn dat eveneens bijkomende informatie inzake de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen moet worden verschaft.

Het kantoor moet nagaan wie de uiteindelijke begunstigde(n) zijn van de rechtspersoon-cliënt. Dit wil zeggen dat het kantoor moet informeren naar de natuurlijke personen die verondersteld worden controle uit te oefenen over de rechtspersoon.

Concreet betekent dit dat het kantoor u zal bevragen inzake de identiteit van alle aandeelhouders die minstens 25% van de aandelen in de vennootschap bezitten. Als deze aandeelhouders op hun beurt rechtspersonen zijn, is extra informatie nodig om de identiteit vast te stellen van de natuurlijke personen die de aandeelhouders van die onderliggende vennootschappen zijn. Het is noodzakelijk om de keten van opeenvolgende eigenaars – en de aandeelhouders van de eigenaars – te volgen tot de uiteindelijke eigenaar geïdentificeerd is. Als deze gegevens moeten worden aangepast in de loop van onze zakelijke relatie, dan vragen wij u om ons deze informatie spontaan te bezorgen.

Moet U deze informatie verstrekken?

U kan ervoor kiezen om deze informatie niet te verstrekken. Hierbij wenst het kantoor er evenwel op te wijzen dat de wet in dit geval verbiedt om een zakelijke relatie met u aan te gaan en het kantoor zodoende wordt verplicht om de voorlopige tussenkomst te beëindigen wanneer de gevraagde informatie niet binnen de twee weken na de eerste vraag daartoe wordt ontvangen. Het is aldus belangrijk dat u uw medewerking verleent hieraan.

Wat gebeurt er met de door u bezorgde gegevens?

De gegevens die u aan het kantoor toevertrouwt voor en tijdens de zakelijke relatie worden in alle discretie behandeld. De Witwaswetgeving doet immers geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat op iedere advocaat rust. Het kantoor zal dus enkel mededeling doen van de identificatiegegevens die u heeft verstrekt indien de wet het kantoor hiertoe verplicht.

Uw identificatiefiche kan U verkrijgen op eerste verzoek, gericht aan de verantwoordelijke voor de toepassing antiwitwaswetgeving: advocaten@dewever-vandevelde.be

Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de acceptatieprocedure die wij moeten volgen en gaan ervan uit dat u hieraan uw medewerking zult verlenen. Deze procedure zal uiteraard op geen enkele wijze de professionaliteit en inzet van het kantoor voor u beïnvloeden.

Mocht u nog verdere toelichting wensen, dan kunt u steeds bij ons terecht.