Eigendoms- en burenbetwistingen

  Heeft u een onenigheid met uw buur? Zorgt uw buur voor bovenmatige hinder of zorgt een schending van uw eigendomsrechten voor wrevel? Gaat uw buur niet akkoord met het plaatsen of onderhoud van een gemene muur/afsluiting? Als u zich in één van deze situaties herkent, kan u steeds bij ons terecht.

  Vooraleer over te gaan op een gerechtelijke procedure proberen we bij voorkeur een minnelijke regeling te bekomen. Vrijwillige bemiddeling is daarvoor vaak een goede methode. Onze advocaten staan steeds klaar met advies om uw burenconflict snel uit de wereld te helpen. Indien het toch tot een juridische procedure zou komen, zorgen wij uiteraard voor de verdediging van uw rechten.

  Daarnaast kan onze tussenkomst ook nuttig zijn indien u bijvoorbeeld een (stedenbouwkundig) bezwaar wenst in te dienen inzake de (ver)bouwplannen van de buren.

  Contacteer ons voor alle info

  Erfdienstbaarheden

  Een erfdienstbaarheid is een last die op het ene erf rust ten gunste van een ander erf. Er bestaan wettelijke erfdienstbaarheden (vb. verplichte afstanden van gemeenschappelijke muren, vensters…), natuurlijke erfdienstbaarheden (vb. afvloei water via lager gelegen erf) en conventionele erfdienstbaarheden (vb. recht van doorgang ). Mogelijks bent u ook ingesloten en heeft u nood aan een recht van uitweg.

  Er kunnen zich onder meer betwistingen voordoen omtrent het al dan niet bestaan ervan of de omvang ervan. Daarnaast zijn er ook andere zakelijke rechten zoals een recht van opstal of erfpacht die bijzondere juridische aandacht vragen.

  De advocaten van Dewever & Van de Velde adviseren u graag en staan u tevens bij om een weg te banen in de nieuwe regelgeving naar aanleiding van de hervorming van het goederenrecht die binnenkort in werking zal treden.

  Maak een afspraak