Bijzondere voorwaarden met betrekking tot debiteurenbeheer


Heeft u te maken met slechte betalers of weigert uw klant te betalen voor uw goederen of diensten?
De invordering van niet-betaalde facturen en de stipte opvolging van deze dossiers behoort tot de kern van onze activiteiten. We treden snel en kordaat op zodat u als cliënt zorgeloos en meestal ook kosteloos verder geholpen wordt.

Dewever & Van de Velde biedt een budget- en klantvriendelijk systeem aan tot invordering van openstaande, onbetwiste facturen*:

  • U bezorgt ons een kopie van de factu(u)r(en), de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en een kopie van één of meerdere ingebrekestellingen (per sms, Whatsapp, mail, brief en/of aangetekende brief) die u aan uw klant bezorgde.
  • Komt er geen reactie of vrijwillige betaling van de klant? Dan gaat het kantoor middels een een juridische procedure over op dagvaarding, waarbij de gerechts- en deurwaarderskosten door ons worden voorgeschoten.
  • De zaak wordt vervolgens ingeleid voor de bevoegde rechtbank waarna de tegenpartij al dan niet bij verstek zal worden veroordeeld tot betaling (indien er geen betwisting wordt gevoerd).
  • Het kantoor zorgt voor de formaliteiten en de uitvoering van het bekomen vonnis.
  • Bij ontvangst van betaling op onze derdenrekening worden de eerder vernoemde voorgeschoten kosten gerecupereerd en wordt het ereloon van het kantoor betaald door inhouding van de door de tegenpartij te betalen rechtsplegingsvergoeding, intresten en schadebeding, naargelang wat er door de rechtbank wordt toegekend. Het is dus de bedoeling dat u op het einde van de rit het nettobedrag van de nog verschuldigde factuur ontvangt.
  • Kan het bekomen vonnis niet worden uitgevoerd of kan er geen betaling worden bekomen (vb. door insolvabiliteit van de schuldenaar), dan worden enkel de door het kantoor voorgeschoten kosten aangerekend.

*Deze bijzondere voorwaarden tot invordering van onbetaalde facturen kunnen evenwel enkel worden toegestaan indien de cliënt alle invorderingsdossiers aan het kantoor toevertrouwt.