1. Informatie i.v.m. het Kantoor

Het kantoor Dewever & Van de Velde is een vennootschap onder firma (‘VOF’) overeenkomstig het Belgische recht. De maatschappelijke zetel van het Kantoor is gevestigd te 8720 WAKKEN, Kasteeldreef 9. Het ondernemingsnummer van het kantoor is BTW BE0628.482.893. U kan het Kantoor bereiken per telefoon op het nummer 056/60.10.70 en per e-mail via advocaten@dewever-vandevelde.be

2. Informatie i.v.m. de dienstverlening en aansprakelijkheid

U kan bij het Kantoor terecht voor onder meer volgende juridische diensten: advies, opmaken van contracten, bijstand bij onderhandelingen, verdediging van uw belangen in procedures en in expertises. Dit is een middelenverbintenis waarbij de advocaat naar best vermogen de belangen van de cliënt behartigt.

De beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor en haar advocaten is verzekerd via de groepspolis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Op 01.08.2014 is dit via polis nr. LXX034899 bij Amlin EURpe nv. Op 01.08.2014 bedraagt het verzekerd bedrag 1.250.000 EUR per schadegeval. Een kopij van de bepalingen van deze polis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt. Dit is een groepsverzekering en de voorwaarden en het bedrag kunnen in de loop van de samenwerking vergroot of verkleind worden. De cliënt heeft het recht zich op elk ogenblik te informeren daarover te informeren.

De aansprakelijkheid van het Kantoor en zijn advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor. De aansprakelijkheid is tevens begrensd tot het bedrag van het ontvangen ereloon. Deze beperking is niet van toepassing in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege het Kantoor en haar advocaten. Indien de cliënt wenst dat het Kantoor een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.

3. Informatie i.v.m. de erelonen, kosten en betaalvoorwaarden

De Factuur van kosten en ereloon van het Kantoor bevat drie elementen: de kantoorkosten, de gerechtskosten en -uitgaven en het ereloon.

a.1 De kantoorkosten omvatten ondermeer de kosten voor de dossieraanmaak (50,00 EUR), briefwisseling (10,00 EUR/eenheid), aangetekende briefwisseling (10,00 EUR extra), verplaatsingen (0,50 EUR/km), uitprints en kopies (0,50 EUR/eenheid), e-mails, faxen en documenten, afsluiting dossier (50 EUR) en andere kosten waarvan het Kantoor kan staven dat zij specifiek werden gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

a.2 De gerechtskosten zijn de kosten die het Kantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder (kosten dagvaarding, betekening en bevel, diplad, uitvoeringskosten,…), de griffie (rolrecht,…), openbare instanties (attesten edm.), enz.. Die kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in het detail bij de factuur van kosten en ereloon, en worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de Cliënt.

a.3 Het ereloon is de vergoeding voor de door het Kantoor geleverde diensten.

De erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden in principe berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van het Kantoor die de betrokken prestaties verricht. Dit tarief kan verhoogd worden op basis van het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de vereiste bijzondere kennis en het bekomen resultaat. Deze uurtarieven en kosten zijn exclusief BTW.

Het standaarduurtarief bedraagt op vandaag:

  • advocaat-medewerker: €149,00/uur, excl. BTW - €180,29/uur, incl. BTW
  • advocaat-vennoot Mr. Dewever & Mr. Van de Velde: €180,00/uur, excl. BTW - €217,80/uur, incl. BTW

De tarieven voor de erelonen en kosten kunnen jaarlijks geïndexeerd (volgens de consumptieindex) worden, zonder voorafgaandelijk bericht.

Met regelmaat worden provisies opgevraagd. Bij het afsluiten van een dossier wordt de eindafrekening opgemaakt. Bij een positief resultaat kan het ereloon worden verhoogd met een factor 1,2.

In afwijking van de facturatie tegen uurtarief wordt bij invordering van niet betwiste openstaande facturatie of vergoedingen het ereloon en de kantoorkosten begroot op basis van de toegekende rente, schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding (RPV); Bij huurzaken betreft dit de rente, schadevergoeding, de verbrekings- of wederverhurings-vergoeding en RPV; Met een minimum ereloon volgens het bedrag verschuldigd overeenkomstig een begroting tegen uurtarief.

In afwijking van de facturatie tegen uurtarief, worden de erelonen – bij de eindafrekening - begroot in functie van de waarde van het dossier / resultaat, volgens de hierna volgende begroting;

  • 15% op de eerste schijf van 12.500 EUR
  • 10% op de schijf van 12.500 EUR tot 75.000 EUR
  • 8% op de schijf van 75.000 EUR tot 250.000 EUR
  • 6% op de schijf van 250.000 EUR tot 500.000 EUR
  • 4% op de schijf boven 500.000 EUR

Met een minimum ereloon volgens het bedrag verschuldigd overeenkomstig een begroting tegen uurtarief.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10 % per jaar en een schadebeding van 10 % verschuldigd. Bij het uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekende aanmaning behoudt het Kantoor zich het recht voor om alle prestaties op te schorten. Dit kan geenszins aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van het advocaat of het Kantoor.

Prestatieoverzichten bijgevoegd aan een provisienota worden enkel overgemaakt ter informatie. De geleverde diensten worden definitief begroot in de eindafrekening waarbij de betaalde provisie’s in mindering worden gebracht.

Bij geschillen is het Vredegerecht met zetel Tielt of de Rechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.


versie 1 oktober 2022

4. Voor informatie of bij klachten of geschillen

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u het Kantoor bereiken: via post op het adres: Kasteeldreef 9, 8720 Wakken, via e-mail op het adres: advocaten@dewever-vandevelde.be of via telefoon op het nummer: 056/60.10.70

5. Client moet zijn advocaat informeren

Het is belangrijk dat de cliënt zijn advocaat onmiddellijk op de hoogte brengt van alle mogelijke informatie, die van belang is voor de behandeling van het dossier alsook tijdig de nodige stukken bezorgt.

Wanneer de cliënt enige betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot of gerechtsbrief krijgt, moet hij dit exploot en deze brief onmiddellijk overmaken aan zijn advocaat.

Wanneer de cliënt een schrijven ontvangt rechtstreeks van de notaris (vb. staat van vereffening verdeling), moet hij dit schrijven (met poststempel) overmaken aan zijn advocaat.

Deze stukken brengen veelal bindende (verval)termijnen teweeg. Bij gebreke aan mededeling is zijn advocaat niet aansprakelijk voor het niet respecteren van een termijn die hiermee gepaard gaat.

De stukken en correspondentie worden bezorgd aan het kantooradres Kasteeldreef 9 te Wakken of per email advocaten@dewever-vandevelde.be – berichten per sociale media (whatsapp, messenger, sms, andere emailadressen) worden niet verwerkt in het dossier.

6. Hoofdelijkheid

Wanneer meerdere partijen cliënt zijn, zijn zij beiden solidair gehouden, de ene bij gebreke aan de andere, tot volledige betaling van de kosten en erelonen.