1. Informatie i.v.m. het Kantoor

Het kantoor Dewever & Van de Velde is een vennootschap onder firma (‘VOF’) overeenkomstig het Belgische recht. De maatschappelijke zetel van het Kantoor is gevestigd te 8720 WAKKEN, Kasteeldreef 9. Het ondernemingsnummer van het kantoor is BTW BE0628.482.893. U kan het Kantoor bereiken per telefoon op het nummer 056/60.10.70 en per e-mail via advocaten@dewever-vandevelde.be

2. Informatie i.v.m. de dienstverlening en aansprakelijkheid

2.1 De Cliënt kan bij het Kantoor terecht voor juridische diensten waaronder advies, opmaken van contracten, bijstand bij onderhandelingen, verdediging van uw belangen in procedures en in expertises.

Dit is een middelenverbintenis waarbij de advocaat naar best vermogen de belangen van de cliënt behartigt.

Het Kantoor kan een beroep doen op derden. Dit gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt die tevens instaat voor de betaling van het ereloon en de kosten. Indien deze worden voorgeschoten, worden deze doorgerekend. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden.

2.2 Het is belangrijk dat de Cliënt het Kantoor onmiddellijk op de hoogte brengt van alle mogelijke informatie, die van belang is voor de behandeling van het dossier alsook tijdig de nodige stukken bezorgt. Deze worden bezorgd aan het kantooradres Kasteeldreef 9 te Wakken of per email advocaten@dewever-vandevelde.be. Berichten per sociale media (whatsapp, messenger, sms, andere emailadressen) worden niet verwerkt in het dossier.

Wanneer de Cliënt een betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot of gerechtsbrief krijgt, moet hij dit exploot en deze brief onmiddellijk overmaken aan het Kantoor. Wanneer de cliënt een schrijven ontvangt rechtstreeks van de notaris (vb. staat van vereffening verdeling), moet hij dit schrijven (met poststempel) overmaken aan het Kantoor,… Deze stukken brengen veelal bindende (verval)termijnen teweeg. Bij gebreke aan mededeling is het Kantoor niet aansprakelijk voor het niet respecteren van een termijn of de gevolgen die hiermee gepaard gaat.

3. Informatie i.v.m. de erelonen, kosten en betaalvoorwaarden


De Factuur van kosten en ereloon van het Kantoor bevat drie elementen: de kantoorkosten, de gerechtskosten en -uitgaven en het ereloon.

3.1 De kantoorkosten : kosten dossieraanmaak (50,00€), briefwisseling (10,00€/eenheid), aangetekende briefwisseling (10,00€ extra), verplaatsingen (0,50€/km), uitprints en kopies (0,50 €/eenheid), e-mails (6,00€/eenheid), afsluiting dossier (50,00€) en andere kosten waarvan het Kantoor kan staven dat zij specifiek werden gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

3.2 De gerechtskosten : kosten die het Kantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder (kosten dagvaarding, betekening en bevel, diplad, uitvoeringskosten,…), de griffie (rolrecht,…), openbare instanties (attesten edm.), enz.. Die kosten worden gedetailleerd vermeld in het detail bij de factuur, en worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de Cliënt.

3.3 Het ereloon is de vergoeding voor de door het Kantoor geleverde diensten.

De erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden in principe berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van het Kantoor die de betrokken prestaties verricht. Dit tarief kan verhoogd worden op basis van het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de vereiste bijzondere kennis en het bekomen resultaat (Uurtarief).

Deze uurtarieven en kosten zijn exclusief BTW. Een aangevatte tijdseenheid wordt genoteerd als een volledige tijdseenheid, min. tien minuten.

Het standaarduurtarief bedraagt op vandaag

  • Advocaat medewerker € 149,00 /uur, excl. BTW – € 180,29 /uur, incl. BTW.
  • Advocaat vennoot Mr. Dewever & Van de Velde : €180,00 /uur – €217,80/uur, incl. BTW

De tarieven voor de erelonen en kosten kunnen jaarlijks geïndexeerd (consumptieindex) worden, zonder voorafgaandelijk bericht.

Bij aanvang of tussentijds kunnen provisies worden opgevraagd. Prestatieoverzichten bijgevoegd aan een provisienota worden enkel overgemaakt ter informatie. De geleverde diensten worden definitief begroot in de eindafrekening waarbij de betaalde provisies in mindering worden gebracht.

Bij het afsluiten van een dossier wordt de eindafrekening opgemaakt. Bij een positief resultaat kan het ereloon aan Uurtarief worden verhoogd met een factor 1,2 of met het bedrag van de RPV.

In afwijking van de facturatie tegen uurtarief wordt bij invordering van niet betwiste of betwiste openstaande facturen of vergoedingen het ereloon en de kantoorkosten begroot op basis van de toegekende rente, schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding (RPV), met een minimum ereloon volgens het bedrag verschuldigd overeenkomstig een begroting tegen Uurtarief.

In afwijking van de facturatie tegen uurtarief wordt bij huurzaken het ereloon en de kantoorkosten begroot op basis van de rente, schadevergoeding, de verbrekings- of wederverhurings-vergoeding en RPV, met een minimum ereloon volgens het bedrag verschuldigd overeenkomstig een begroting tegen Uurtarief.

In afwijking van de facturatie tegen uurtarief, worden de erelonen – bij de eindafrekening - begroot in functie van de waarde van het dossier / resultaat, volgens de hierna volgende begroting;

  • 15% op de eerste schijf van €12.500
  • 10% op de schijf van €12.500 tot € 75.000
  • 8% op de schrijf van €75.000 tot € 250.000
  • 6% op de schijf van €250.000 tot €500.000
  • 4% op de schijf boven € 500.000

met een minimum ereloon volgens het bedrag verschuldigd overeenkomstig een begroting tegen Uurtarief.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum

Bij gebreke aan betaling door de klant-onderneming van de factuur na vervaldatum, zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum volgens de wettelijke interestvoet inzake betalingsachterstand bij handelstransacties meer een conventionele forfaitaire schadevergoeding op het volledige factuurbedrag van 10 % met een minimum van 150,00 euro en een maximum van 3.000,00 euro.

Bij gebreke aan betaling door de cliënt-consument in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zal er bij niet-betaling op de vervaldag, een eerste kosteloze herinnering worden verstuurd. Bij niet-betaling binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden per post van voormelde herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de verzenddatum van de herinnering via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:

1) een verwijlsinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, lopende vanaf de dag na bovenvermelde periode van 14 kalenderdagen;

2) een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:

Schuld tot 150 EUR

20 EUR

Schuld tussen 150,01 en 500 EUR

30 EUR

+ 10% factuurbedrag

schuld vanaf 500,01 EUR

65 EUR

+ 5% factuurbedrag , met een max. 2.000€

Indien wij bepaalde bedragen verschuldigd zijn aan de klant en er is een laattijdige betaling dan zal soortgelijk systeem gelden.

Bij het uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van een aanmaning behoudt het Kantoor zich het recht voor om alle prestaties op te schorten. Dit kan geenszins aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van het advocaat of het Kantoor.versie 1 januari 2024

4. Voor informatie of bij klachten of geschillen

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u het Kantoor bereiken: via post op het adres: Kasteeldreef 9, 8720 Wakken, via e-mail op het adres: advocaten@dewever-vandevelde.be of via telefoon op het nummer: 056/60.10.70

5. Informatie ivm beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor is verzekerd via de groepspolis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Op 01.08.2014 is dit via polis nr. LXX034899 bij Amlin Europe nv. Op 01.08.2014 bedraagt het verzekerd bedrag 1.250.000 € per schadegeval. Een kopij van de polis wordt op eerste verzoek verstrekt. Dit is een groepsverzekering en de voorwaarden en het bedrag kunnen in de loop van de samenwerking vergroot of verkleind worden. De cliënt heeft het recht zich op elk ogenblik daarover te informeren.

De aansprakelijkheid van het Kantoor en haar advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies, uitgaven of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor of bij gebreke tot het ontvangen ereloon met betrekking tot het voorwerp van de schade. De aansprakelijkheid is tevens beperkt tot schade ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrog. Deze beperking is niet van toepassing in geval van een opzettelijke fout of bedrog. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, begrepen schade geleden door derden. Indien de cliënt wenst dat het Kantoor een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.


6. Hoofdelijkheid

Wanneer meerdere partijen cliënt zijn, zijn zij beiden solidair gehouden, de ene bij gebreke aan de andere, tot volledige betaling van de kosten en erelonen.